Candlelight Web Design, LLC Presents
Special Characters For HTML
To get thisType thisOr this
ààà
ááá
âââ
ããã
äää
ååå
æææ
ÀÀÀ
ÁÁÁ
ÂÂÂ
ÃÃÃ
ÄÄÄ
ÅÅÅ
ÆÆÆ
èèè
ééé
êêê
ëëë
ÈÈÈ
ÉÉÉ
ÊÊÊ
ËËË
ììì
ííí
îîî
ïïï
ÌÌÌ
ÍÍÍ
ÎÎÎ
ÏÏÏ
òòò
óóó
ôôô
õõõ
ööö
øøø
œœ*
ÒÒÒ
ÓÓÓ
ÔÔÔ
ÕÕÕ
ÖÖÖ
ØØØ
ŒŒ*
ùùù
úúú
ûûû
üüü
ÙÙÙ
ÚÚÚ
ÛÛÛ
ÜÜÜ
ÿÿÿ
Ÿ&159;*
ççç
ÇÇÇ
ßßß
ñññ
ÑÑÑ
* I don't believe these characters have a name code.


Candlelight Web Design, LLC